Sunday, May 1, 2011

Dieta, ale jak? Diet, but how?

www.douglas.pl

Dieta, ale jak?

Szczupłym i zgrabnym chce być każdy z nas, to fakt. Niestety większość z nas nawet nie wie, jak ową upragnioną wagę wypracować.

Bo że wypracować trzeba, to wiemy. Nic przecież samo się nie dzieje. A już na pewno dodatkowe kilogramy same nam nie spadną, nie stopią się, ani się nie zgubią. Co więc należy zrobić? Odpowiedź prosta... przejść na dietę.Ale uwaga! Bez stanowczości i konsekwencji, siły i wiary we własne możliwości - nie ma co zaczynać. W końcu, kto, jak nie my, ma uwierzyć, że nam się uda? Równie ważne jest uświadomienie sobie, że dieta to nie głodówka, od której lepiej trzymać się z daleka. Cóż bowiem przyjdzie nam z tego, iż jeden, może dwa dni, wytrzymamy bez jedzenia, kiedy trzeciego rzucimy się na wszystko, co nam w ręce wpadnie? Efekt jo-jo murowany.Jak zatem najlepiej do diety się zabrać? Przede wszystkim, starajmy się jeść mniej, ale za to częściej i zdrowiej. Tłuste i kaloryczne potrawy zastąpmy warzywami i owocami. Białe pieczywo - ciemnym, a cukier - słodzikiem. Więcej i częściej sięgajmy także po wodę niegazowaną, którą dobrze mieć zawsze pod ręką - w torebce, oraz po herbaty - czerwone i zielone, które nie tylko oczyszczą organizm z nagromadzonych toksyn, ale także - wpływają korzystnie na nasz układ trawienny. No i na koniec, najważniejsze - słodycze. Najlepiej byłoby odstawić je całkowicie, ale ciężkie i trudne jest to wyzwanie. Niemniej jednak, starajmy się rzadziej po nie sięgać, gdyż poza chwilową przyjemnością w ustach, nic dobrego one nam nie przynoszą.Jeśli chcemy uzyskać szybsze i lepsze efekty - postawmy na ćwiczenia, które regularnie wykonywane, wyrzeźbią nasze ciało i mięśnie. A co więcej - pozwolą nam uzyskać sylwetkę, o jakiej marzymy.

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Diet, but how?
Slender and graceful wants each of us, in fact. Unfortunately, most of us do not even know how this desired weight work out. Because it must work out, you know. Nothing, after all not just happen. And surely extra pounds will not fall to us alone, do not melt or not to get lost. So what should I do?Simple answer ... go on a diet.


But beware! Without the firmness and consistency, strength and faith in their own ability - there is nothing to begin with. After all, who, if not we have to believe that we will succeed? Equally important is to realize that diet is not fasting, from which better to stay away. What will come to us from the fact that one, maybe two days without food hold out when on the third throw everything will fall into our hands? Yo-yo effect fireplace.


So how best to diet to take? First of all, try to eat less, but it more often and healthier.Fat and calorie foods us replace fruits and vegetables. White bread - a dark, sugar - sugar substitute. More and more often also reaches the non-carbonated water, which is always good to have on hand - in a bag, and after tea - red and green, which not only cleanse the body of accumulated toxins, but also - are beneficial for our digestive system. And finally, most importantly - sweets. Would be best to leave them entirely, but heavy and difficult is the challenge. Nevertheless, let us not go after the less, because beyond the momentary pleasure in the mouth, nothing good, they do not bring us.


If you want to get faster and better results - let's put the exercises, which carried out regularly, sculpt your body and muscles. And what's more - will allow us to obtain the figure, about which we dream. 

No comments:

Post a Comment