Sunday, May 1, 2011

Szkielety są w modzie. The skeletons are in fashion.

www.douglas.pl

Szkielety są w modzie.

Przypadłości związane z dysfunkcyjnością odżywiania takie jak anoreksja czy bulimia są coraz częściej ogłaszane epidemią dzisiejszych czasów.

Powodów takich zachorowań jest wiele. Najczęściej mówi się o presji opinii publicznej, które to popularyzują wzór zbyt szczupłej kobiety, który to w dodatku jest nieprawdziwy gdyż jest dziełem photoshopa oraz modę na odchudzanie. Innym połączoną z pierwszą przyczyną problemem mogą być ukryte kompleksy. W dzisiejszych czasach jednak nikogo nie dziwi odchudzająca się dziewczyna.

Jadłowstręt psychiczny czyli anoreksja znamionuje się nieprawidłową oceną swojego ciała, która powoduje zagładzanie się. Ogólnie chorują na nią dziewczyny, chłopcy dziesięć razy rzadziej. Siostrzaną przypadłością anoreksji jest bulimia inaczej żarłoczność psychiczna. Cechuje się obżeraniem się, po czym zaczynają się zachowania kompensacyjne np. wymioty lub przesadne odchudzanie.

Słowo bulimia wywodzi się od słowa bulimis, co oznacza "byczy głód". U fundamentów tej choroby leży także brak akceptacji samego siebie ale i zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli. Jak ogólnie wiadomo, jest to tak jak anoreksja choroba o podłożu psychicznym. Chorzy często czują się głodni nawet bezpośrednio po zjedzeniu. Bulimia powoduje niedobory pokarmowe, odwodnienie, zmęczenie, złe samopoczucie, zły humor, psychiczne uzależnienie od środków przeczyszczających. Niestety proces leczenia obu tych chorób jest bardzo trudny a powodzenie jego nie jest pewne. Bardzo ważna jest motywacja pacjenta bez niej bardzo trudno o jakiekolwiek rezultaty. Nie jest bowiem możliwe zmuszenie do leczenia osoby z zaburzeniami odżywiania. Ważne jest utworzenie u bulimika lub anorektyka odpowiedniego wizerunku samego siebie. Oczywiście można wybrać leczenie farmakologiczne, ale nie może być to jedyna lub główna metoda leczenia. Jeśli więc ktoś w twoim środowisku staje się przeraźliwie szczupły, trzeba się temu przyjrzeć i dowiedzieć się czy wszystko jest na pewno w porządku.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


The skeletons are in fashion.
Ailments associated with dysfunkcyjnością nutrition such as anorexia and bulimia are increasingly being advertised epidemic today.Reasons, such cases are many. Most talk about the pressure of public opinion, which popularized the model is too lean women, which in addition is spurious because it is a work of Photoshop, and fashion for slimming. Another connected to the first cause of the problem may be hidden complexes. Nowadays, however, not surprising dieter girl.
Anorexia nervosa or anorexia nervosa is marked by an incorrect assessment of her body, which causes the hungry in the. In general, suffer for her girls, boys are ten times less. Sister ailments bulimia anorexia is different mental hyperphagia. It is characterized by binge eating, and begin compensating behavior such as vomiting or excessive dieting.
The word bulimia comes from the word bulimis, which means "bull hunger." At the foundation of this disease is the lack of self-acceptance but also impaired self-regulation and self-control. As is generally known, it is such as anorexia of psychiatric illness. Patients often feel hungry, even immediately after eating. Bulimia causes nutritional deficiencies, dehydration, fatigue, malaise, bad temper, psychological dependence on laxatives. Unfortunately, the treatment of both these diseases is very difficult and its success is not certain. Very important is the motivation of the patient without it very difficult for any results. It is not possible to force the treatment of people with eating disorders. It is important to the creation of bulimika or anorexic right image of himself. Of course you can choose the medication, but may not be the sole or primary method of treatment. So if someone in your environment becomes frighteningly thin, you need to look at and find out if everything is definitely in order.

No comments:

Post a Comment