Sunday, May 1, 2011

Racjonalne diety Prudent diet

www.douglas.pl

Racjonalne diety

Temat diet i zdrowego żywienia z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. W radiu, telewizji, gazetach i Internecie znaleźć można przeróżne informacje na temat poszczególnych programów żywieniowych.

Czy jednak diety odchudzające w ogóle działają? Co robić, aby były maksymalnie skutecznie? Dowiedź się, co możesz zyskać i na jakie ryzyko jesteś narażony podczas diety.

Zasada tutaj jest właściwie prosta - im diety odchudzające są bardziej restrykcyjne, tym więcej kilogramów możemy stracić w krótkim odstępie czasu. Okazuje się jednak, że chociaż początkowe rezultaty w postaci kilku kilogramów mniej są jak najbardziej satysfakcjonujące, to długofalowe efekty nie są już takie optymistyczne. Jeśli wrócimy do dawnych, złych nawyków żywieniowych i niezdrowego stylu życia, szybko wrócimy do wagi sprzed diety.

Jesteśmy narażeni na efekt jojo zawsze wtedy, kiedy po ukończeniu diety nie wyeliminujemy z menu niezdrowych, tuczących produktów i nie będziemy się ograniczać z jedzeniem. Restrykcyjne diety odchudzające mają jeszcze jedną wadę - podczas ich stosowania grozi nam złe samopoczucie, osłabienie a nawet omdlenia. Nasze zdrowie nie jest jednak mocno narażone, jeśli tylko dietę będziemy stosować tylko tyle, ile nakazują nam eksperci żywieniowi lub lekarz.
Zamiast restrykcyjnych programów żywieniowych możemy zawsze wybrać odpowiednio zbilansowaną, racjonalna dietę. Poradźmy się specjalisty, który dobierze program do naszego zdrowia i stylu życia. Chociaż na efekty w postaci utraty wagi trzeba będzie poczekać dłużej, nie będzie nam groziło burczenie brzucha czy niepożądany efekt jojo. Najgorszym rozwiązaniem jakie możemy wybrać jest tak zwana szybka dieta. Pamiętajmy - zrzucić kilka kilogramów nie jest wcale tak trudno. Trudniejszym wyzwaniem jest utrzymanie nowej wagi.
--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Prudent diet
About diets and healthy eating from year to year is becoming increasingly popular. In radio, television, newspapers and the Internet can find all sorts of information about individual nutrition programs.But in general slimming diets work? What can I do to make them up efficiently? Find out what you can gain and what risks you are exposed to the diet.
The principle here is actually very simple - the slimming diets are more restrictive, the more we lose a kilogram in a short period of time. However, it appears that although the initial results in the form of a few pounds less are most satisfactory, a long-term effects are no longer such optimistic. If we go back to the old, bad eating habits and unhealthy lifestyles, soon we will return to pre-diet weight.
We are exposed to yo-yo effect whenever after completing the diet does not eliminate the menus unhealthy, fattening products and we will not be restricted from eating.Restrictive weight-loss diets still have one drawback - when they are in danger of malaise, weakness and even fainting. Our health is not very likely, if only diet will use only as much as we are required by experts żywieniowi or doctor.Instead of strict dietary programs, we can always choose appropriately balanced, rational diet. Poradźmy a specialist, who will select the program to our health and lifestyle. Although the effects in terms of weight loss will have to wait longer, we will not be threatened or undesirable growling tummy yo-yo effect. The worst case scenario is that we can choose a so-called fast diet. Remember - shed a few pounds is not all that difficult. A more difficult challenge is to maintain the new weight.

No comments:

Post a Comment