Sunday, May 1, 2011

Nie potrafię schudnąć - co robić? I can not lose weight - what should I do?

www.douglas.pl

Nie potrafię schudnąć - co robić?

Nie potrafisz schudnąć i nie wiesz co z tym fantem zrobić? A chcesz schudnąć? Naprawdę? Może już czas na szczerą rozmowę z samym sobą i czas na pracę od podstaw. To znaczy, że zamiast szukać w internecie recepty na szybkie i bezbolesne zrzucenie kilkunastu kilogramów w miesiąc przyjrzyj się kwestiom związanym z funkcjonowaniem twojego organizmu. Przestudiuj choć trochę ludzką fizjologię, poznaj zasady konwencjonalnej dietetyki, zacznij obserwować własny organizm, nawiąż dialog z dzieckiem, które jest w tobie i które stale domaga się czekolady. I... do dzieła.

Problem z odchudzaniemZ odchudzaniem jest tak jak ze wszystkim innym we współczesnym świecie: podchodzimy doń powierzchownie, bo wydaje nam się, że czasu nie ma, a my stale musimy dokądś się śpieszyć. Kolejne kilogramy łapiemy w pędzie i w tym samym pędzie chcemy chudnąć. Najlepiej łykając cudowną tabletkę, która rozwiąże wszystkie problemy. Aż tak łatwo nie ma. Każdy kto schudł skutecznie i później nie przytył (efekt jojo) stwierdzi, że odchudzanie wymagało od niego samozaparcia i pracy i przemodelowania stylu życia oraz sposobu żywienia na całe życie. Cudownych sposobów, cudownych diet i cudownych tabletek na odchudzanie nie ma.Nie potrafisz schudnąć? Zostań ekspertem od własnego organizmuNie jednym z rzeszy domorosłych ekspertów, którzy zalecają odchudzanie się octem, proteinami, tłuszczami, albo samym błonnikiem czy jajkami. Zostań ekspertem od własnego organizmu. Przyjrzyj się jak funkcjonuje po określonych pokarmach. Wspomóż się wiedzą dietetyczną - łatwiej będzie ci wyciągać wnioski z obserwacji. I zacznij wprowadzać w życie nowy model żywienia. Nie bez znaczenia jest umiejętne podejście do odchudzania od strony naszej psyche. Nasze organizmy (i ciało i psychika) nie lubią terapii szokowych. Trzeba je uczyć nowych zachowań, często długimi latami. Jeśli nie potrafisz schudnąć, bo na żadnej rygorystycznej diecie nie jesteś w stanie wytrzymać dłużej niż kilka dni uświadom sobie, że to zła dieta skoro skutkuje dyskomfortem organizmu. Może najwłaściwszym rozwiązaniem jest normalne odżywianie polegające jedynie na zwiększeniu częstotliwości posiłków, zmniejszeniu ich kaloryczności i wyeliminowania produktów gotowych, które tuczą najbardziej?W telegraficznym skrócie: o czym pamiętać?1. Diety - cud nie istnieją. Jeśli tracisz dużo kilogramów w szybkim tempie nie gubisz tłuszczu, a odwadniasz organizm i spalasz mięśnie. Takie odchudzanie skończy się efektem jojo.

2. Diety z przewagą jednego składnika (tłuszcz, białko itp.) lub eliminujące jakieś składniki pokarmowe nie działają na dłuższą metę, bo są niefizjologiczne. Człowiek jest istotą wszystkożerną i powinien zjadać wszystko. Kluczem jest dobór odpowiednich proporcji.

3. Im mniej przetworzonych pokarmów zjesz (fast-food, zupy w torebkach itp.) tym lepiej dla twojego organizmu.

4. Im częściej będziesz jeść (ok. 6 posiłków dziennie) tym szybszy będzie twój metabolizm.

5. Metabolizm jest szybki wtedy, gdy organizm otrzymuje wszystkie potrzebne mu składniki odżywcze.

6. Ogranicz spożycie cukrów prostych i tłuszczów nasyconych, ale nie eliminuj ich zupełnie. One też są potrzebne.

7. Nie szokuj organizmu. Traktuj go łagodnie, jak dziecko. Ucz go nowych zachowań i nie wymuszaj na nim natychmiastowych, drastycznych zmian, bo organizm zacznie się bronić.To bardzo ogólne zalecenia. Potraktuj je jak chcesz. Mam nadzieję, że przynajmniej dadzą ci do myślenia. Powodzenia w nowym zdrowszym życiu (i odchudzaniu).

--
Stopka
O zdrowym i niezdrowym odchudzaniu

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


I can not lose weight - what should I do?
You can not lose weight and do not know what to do about? And you want to lose weight? Really? Maybe it's time for honest dialogue with yourself and time to work on scratch. This means that instead of searching the internet recipes for quick and painless, dropping a few pounds in a month look at the issues with the functioning of your body. Study a little man physiology, learn the rules of conventional nutrition, begin to observe their own body, establish a dialogue with a child who is in you and who constantly urges of chocolate. I. .. to work. The problem with weight loss


The weight loss is just like with everything else in the world today: We treat him superficially, because it seems to us that time is not, and we constantly somewhere we have to hurry. Another kilogram grab the momentum and at the same momentum we want to lose weight. Top miraculous pill popping, which will solve all the problems. Until not so easy. Anyone who successfully lost weight and later do not put on weight (yo-yo effect) finds that the weight loss required of him self-denial and remodeling work and lifestyle and diet on life. Miraculous ways, wonderful, miraculous diet pills no weight loss.


You can not lose weight? Become an expert on your body


Not one of the multitude of homegrown experts who recommend dieting vinegar, proteins, fats, or fiber or the egg. Become expert on your body. Take a look at how the following set foods. Support dietetic knowledge - it will be easier to you to draw conclusions of observation. I start to implement a new model of nutrition. Not without importance is the skillful approach to weight loss from the side of our psyche. Our bodies (and body and psyche) do not like shock therapy. They must be learn new behaviors, often long years. If you can not lose weight, because on any strict diet, you are not able to withstand more than a few day realize that a poor diet results in discomfort as the body. Maybe the most appropriate solution is a normal diet consisting of only increase in the frequency of meals, reducing their calorie and elimination of finished products, which are fattening the most?


In nutshell: what mind?


1. Diets - there are no miracles. If you lose a lot of pounds fast you do not lose fat, and dehydrates the body and burn muscle. Such dieting yo-yo effect of ends.
2. Diets with a predominance of one component (fat, protein, etc.) or eliminate some nutrients do not work in the long run, because they are niefizjologiczne. Man is omnivorous and should eat everything. The key is choosing the right proportions.
3. The less you eat processed foods (fast food, soup in bags, etc.) the better for your body.
4. The more you eat (about 6 meals a day), the faster will be your metabolism.
5. Metabolism is rapid when the body gets all it needs nutrients.
6. Limit your intake of simple sugars and saturated fats, but not eliminate them completely. They are also needed.
7. Not shocking the body. Treat it gently, like a child. Teach him new behavior and does not force its immediate, drastic changes, because the body will defend itself.


This is a very general recommendations. Treat them as you like. I hope that at least give you food for thought. Luck in your new healthier life (and weight loss). 

No comments:

Post a Comment