Tuesday, May 3, 2011

Dieta Dukana Diet Thread

www.douglas.pl

Dieta Dukana

Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Czy Twój organizm naprawdę potzebuje diety? Chcesz zastosować dietę Dukana? Upewnij się, czy ta dieta jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

DIETA - to magiczne słowo, które zna większość z nas. Pojawia się w naszym życiu przy okazji ważnych uroczystości, a głównie przed nadejściem lata. Wyraz ten powoduje pobudzenie mózgu do działania, do zwiększenia naszej motywacji. Zrobimy wszystko, aby tylko zrzucić parę kilogramów. I odetchnąć z ulgą, że się udało.
Moda na diety istnieje od dawna. Co raz słyszymy i czytamy o nowych wymysłach szalonych naukowców, którzy to stworzyli ?wspaniałą dietę cud?. Istnieje tyle rodzajów diet, że nie sposób ich wymienić i co gorsza, każda z nich jest ogólnodostępna. Jedyny wysiłek to zazwyczaj stukanie w klawiaturę naszego komputera i dopasowanie wyników do naszych oczekiwań. A potem mozolne wdrażanie założeń diety, aby stracić kilogramy.
Ostatnią dietą, która zrobiła furorę w Polsce jest dieta Dukana, czyli inaczej mówiąc dieta białkowa. Wszyscy ją zachwalają, mówiąc, że jest bardzo efektywna. Dużo kilogramów mniej, w małym odstępie czasowym. Czy oby na pewno? O co tyle krzyku w diecie Dukana? Na czym polega jej fenomen? W poniższym artykule znajdziecie odpowiedź na te pytania.
Zacząć trzeba od początku, czyli:  na czym polega opisywana dieta?
Podstawą diety jest maksymalne ograniczenie produktów zawierających węglowodanowy (pieczywo, makarony, kasze, warzywa, owoce, słodycze) z równoczesnym zwiększeniem spożycia produktów białkowych (mięsa, ryby, rośliny strączkowe, nabiał). Każdy wie, że węglowodany to inaczej cukry, które są podstawowym źródłem energii dla organizmu, szczególnie cukry proste. W organizmie są one rozkładane, a następnie w postaci glukozy (cukru prostego) wykorzystywane. Jeżeli znacznie ograniczymy ich spożycie, organizm będzie musiał sam je sobie dostarczyć, przekształcając zgromadzone ?zapasy? (czyli potocznie mówiąc nasz tłuszcz). Duże spożycie białka prowadzi do spadku masy ciała. Im więcej białka, tym szybciej stracimy kilogramy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ organizm musi zużyć sporo energii, aby białka strawić i wykorzystać. Dzięki temu w krótkim czasie uzyskujemy spory spadek masy ciała.
Niby kolorowo, a jednak...
Super! Udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Ale czy zdajemy sobie sprawę jakim kosztem? W diecie Dukana zalecana ilość spożycia białka jest zdecydowanie za duża. Nasze nerki są bardzo obciążone. Wśród organów, które nie lubią tej diety znajduje się również wątroba, której poziom enzymów w trakcie trwania diety bezlitośnie skacze w górę. W trakcie przekształcania zgromadzonego w organizmie tłuszczu w energię powstaje kwas mlekowy i mocznik, które z kolei prowadzą do zakwaszenia organizmu i zaburzenia wielu istotnych funkcji i procesów komórkowych. Poziom cholesterolu we krwi podnosi się w skutek spożywania dużej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego. Dieta ta ma również wpływ na samopoczucie. Kiedy spożywamy mało węglowodanów narażeni jesteśmy na niedogodności typu: osłabienie, apatia, senność, które po dłuższym czasie przerodzić się mogą w  rozdrażnienie i bezsenność.
Zbyt mała ilości błonnika w diecie powoduje zapchanie jelit, co skutkuje zaparciami; a nie są one bezpieczne, gdyż zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia hemoroidów, a nawet nowotworów jelita grubego.
Dieta, czy jest mi potrzebna?
Efektywniejszym, zdrowszym i na pewno bardziej kreatywnym pomysłem na schudnięcie bez wątpienia jest odżywianie z głową połączone z aktywnością fizyczną. Co jeść? Na pewno należy ograniczyć spożycie cukrów prostych, a zaprzyjaźnić się z węglowodanami złożonymi (białe pieczywo, ziemniaki, słodycze zastąpmy pieczywem pełnoziarnistym, grubymi kaszami oraz warzywami i owocami najlepiej w postaci surowej). Odstawmy gazowane napoje i soki słodzone cukrem. Przecież nic nie gasi pragnienia tak skutecznie jak woda mineralna. A jeśli już chcemy pić coś słodkiego, to zainwestujmy w soki 100 % bez cukru. To na pewno wyjdzie nam na zdrowie.
Dlaczego akurat dieta Dukana? Wszyscy wiemy, że diety są modne, a zapominamy, że sztuka odżywiania również jest modna. Tak samo jak i aktywność fizyczna. Bądźmy więc modni, ale troszkę inaczej niż wszyscy!
I pamiętajmy: jeśli już chcemy przejść na dietę, to niech będzie to dieta zbilansowana i przystosowana specjalnie do naszego organizmu przez doświadczonego dietetyka. Przeciecz każdy z nas jest wyjątkowy, więc dlaczego by nie mieć specjalnej diety - tylko dla nas :)
--
Stopka

Sztuka Odżywiania

Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.Diet Thread
Want to lose weight? Is your body really potzebuje diet? Thread diet you want to apply?Make sure the diet is the best solution for you.DIET - the magic word that most of us know. It appears in our lives the way of important events, and especially before the summer. This word causes the brain to stimulate action to increase our motivation. We will do everything just to shed a few pounds. I breathe a sigh of relief that it worked.Fashion on a diet, there is a long time. Every time we hear and read about the new wymysłach mad scientists who created it? Great miracle diet?. There are many types of diet that it is impossible to list them and what's worse, each of which is public. The only effort is usually knocking on the keyboard of your computer and the results match our expectations. And then the arduous task of implementing the diet to lose weight.The final diet, which made a furore in Poland Thread diet, in other words, protein diet. All praise it, saying it is very effective. Lots of kilograms less, in a small interval. Are would they? What's the big deal in the diet of Thread? What is the phenomenon? In this article you will find the answer to these questions.Must start from the beginning, that is: what is described by diet?The basis of the diet is the maximum limitation of carbohydrate-containing products (bread, pasta, vegetables, fruits, sweets) with a simultaneous increase in the consumption of protein products (meat, fish, legumes, dairy products). Everyone knows that carbohydrates are different sugars, which are the primary source of energy for the body, especially simple sugars. In the body, they are broken, and then in the form of glucose (a simple sugar) is used. If significantly restrict their intake, your body will have to provide them itself a transforming collected? Stocks? (That is, colloquially speaking, our fat). High protein intake leads to weight loss. The more protein, the faster you lose weight. This happens because the body needs to consume a lot of energy to digest and utilize protein. Thus in the short term gain disputes weight loss.Like color, but ...Super! We were able to achieve its purpose. But do we realize what cost? The recommended quantity Thread diet protein intake is far too big. Our kidneys are very busy. Among the authorities who do not like this diet is also the liver, the enzyme levels in the diet during jumps up mercilessly. During the conversion of accumulated body fat to energy is formed lactic acid and urea, which in turn lead to acidification of the body and disturb many vital functions and cellular processes. Blood cholesterol level rises as a result of consuming large quantities of animal products. The diet also affects the mood.When we eat less carbohydrates we are exposed to inconveniences such as: weakness, apathy, drowsiness, that after a long time can degenerate into irritability and insomnia.Too small amount of fiber in the diet causes the intestines to become blocked, resulting in constipation, and they are not safe, because it increases the likelihood of hemorrhoids and even colon cancer.Diet, or do I need?More efficient, healthier and definitely more creative idea for a weight loss diet is undoubtedly connected with the head of physical activity. What to eat? You really should limit the intake of simple sugars and carbohydrates to make friends with the complex (white bread, potatoes, wholemeal bread us replace sweets, thick kaszami and fruits and vegetables preferably raw). Odstawmy carbonated drinks and juices sweetened with sugar. After all, nothing quenches thirst as effectively as mineral water. And if you want to drink something sweet, it zainwestujmy in 100% juice with no sugar. It certainly comes up to us to health.Why Diet Thread? We all know that diets are trendy, and we forget that the art of eating is also fashionable. As well as and physical activity. Let us be so fashionable, but a bit different from everyone else!And remember: if you want to go on a diet, let it be a balanced diet and a specially adapted to our body by an experienced dietician. Przeciecz each of us is unique, so why not have a special diet - just for us:)

No comments:

Post a Comment