Tuesday, May 3, 2011

Tabletki odchudzające Slimming pills

www.douglas.pl

Tabletki odchudzające

Trzeba jasno powiedzieć, w odchudzaniu najważniejsza jest odpowiednia dieta i ruch.

Tabletki odchudzające wspomagają, nie zastępują diety. Każdy, kto próbował zrzucić choć kilka kilogramów, wie, że nie jest to zadanie łatwe, że wymaga wytrwałości, silnej woli i samozaparcia. Zażywanie tabletek pomaga łatwiej przejść przez ten trudny okres.Dlaczego tyjemy?O otyłości mówimy, gdy masa tkanki tłuszczowej u kobietvprzekracza 25% masy ciała, a u mężczyzn – 20%.Gdy masa tkanki tłuszczowej jest mniejsza, ale przekracza normę, mówimy o nadwadze. Zresztą, wszystko jedno, jak nazwiemy te dodatkowe kilogramy. Trzeba ich się pozbyć i już.Jedną z przyczyn przybierania na wadze są skłonności genetyczne. Nie jest to zbyt częsty powód, chociaż chętnie wykorzystywany przez „puszystych”, jak eufemistycznie określa się osoby otyłe. Nawet jeśli w rodzinie jest więcej osób z nadmiernie rozbudowaną tkanką tłuszczową, może to oznaczać, że są tam niewłaściwe nawyki żywieniowe. I to jest właśnie najczęściej występujący czynnik środowiskowy. Niewłaściwe nawyki to spożywanie wysoko kalorycznych posiłków, z nadmiarem tłuszczów zwierzęcych i węglowodanów, pojadanie między posiłkami słodyczy, chipsów i innych bezwartościowych smakołyków z zawartością konserwantów, sztucznych barwników cukru. Słodzone, gazowane napoje też robią swoje. Do tego dochodzi wysoko przetworzona żywność i posiłki w fast foodzie. I oto mamy nadprogramowe kilogramy, których trzeba się pozbyć.Brak ruchu to kolejny czynnik przyspieszający tycie. Prowadząc głównie siedzący tryb życia, nie mamy możliwości spalenia nadmiaru kalorii.Dlaczego trzeba się starać o utrzymanie prawidłowej wagi?Najbardziej nam zależy na atrakcyjnym wyglądzie. Nie da się ukryć, że jesteśmy oceniani przez pryzmat wyglądu. W schematycznym myśleniu przeciętnego Polaka człowiek sukcesu to dynamiczny, szczupły i zaradny mężczyzna (lub taka kobieta). Człowiek z otyłością nie zawsze jest postrzegany zgodnie z zaletami, jakie posiada. Ma mniejsze szanse w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. W końcu, jak cię widzą, tak cię piszą.Zwłaszcza dla młodych, wchodzących w życie, ludzi wygląd daleko odbiegający od kanonów piękna lansowanych przez media, może być poważnym problemem i powodem kompleksów.Dlatego matki nie powinny przekarmiać dzieci, należy zadbać o ich zdrowe odżywianie. Bowiem otyłe dziecko to otyły dorosły, a kochający rodzice powinny zadbać, żeby ich pociechy nie miały kłopotów związanych z sylwetką.Ważniejsze są jednak aspekty zdrowotne. Ludzie otyli są bardziej podatni na pewne choroby, np. cukrzycę, nadciśnienie, zawały serca i mózgu, nowotwory, deformacje stawów i kręgosłupa. Poza tym są mniej sprawni fizycznie, szybciej się męczą, co utrudnia życie.Dlatego warto popracować nad sobą, zmienić sposób odżywiania i zacząć uprawiać sport.Diety a odchudzanieNie można schudnąć, nie zmieniając dawnych nawyków, które doprowadziły do otyłości.Należy zastosować dietę niskokaloryczną. Jest mnóstwo propozycji, nie będę ich tu wymieniać. Dodam tylko, że aby stracić zbędną tkankę tłuszczową, należy przyjmować mniej kalorii niż organizm wykorzystuje do utrzymania czynności życiowych. Wtedy pobiera energię z tkanki tłuszczowej, spalając ją. Żeby szybciej ten proces zachodził, należy do diety dołączyć

ruch
. Na początek mogą to być spacery energicznym krokiem.W odchudzanie należy włożyć masę wysiłku. Najtrudniej przychodzi, zwłaszcza na początku, uporanie się z ciągłym odczuwaniem głodu. I tu właśnie jest pora na tabletki.Tabletki na odchudzanieBy łatwiej panować nad apetytem i nie odczuwać głodu, należy zażywać tzw. wypełniacze. Są to kapsułki z zawartością błonnika, który w żołądku pęcznieje, wypełniając go jak balonik i daje uczucie sytości. Pozwala to na zjadanie mniejszych porcji bez odczuwania ssania w żołądku. Preparat jest pochodzenia roślinnego, nie szkodzi zdrowiu.Inne tabletki to tzw. spalacze tłuszczu. W ich składzie znajdują się ekstrakty z ziół, które przyspieszają przemianę materii, hamują przyrost tkanki tłuszczowej, ograniczają apetyt. Przynależą do termogeników, co oznacza, że podwyższają temperaturę ciała, pobierając energię z tkanki tłuszczowej i zamieniają c ją na ciepło.Naturalne termogeniki to herbata czerwona i zielona, imbir, pieprz, papryka, gorzkie pomarańcze, które należałoby wprowadzić do diety.Kiedy osoba na diecie niskokalorycznej nie może zapanować nad chęcią na słodycze, pomagają tabletki z chromem organicznym, które hamują apetyt na coś słodkiego. Tak więc, co podkreślam, tabletki same nie powodują utraty wagi, tylko muszą towarzyszyć diecie. Ale zmniejszają przykrości odchudzania i je przyspieszają.Kilogramy z głowy i co dalej?Aby nie nastąpił efekt jo- jo, czyli powrót dawnej wagi, jeszcze z nadwyżką, należy zapomnieć o poprzednich nawykach żywieniowych. Dozwolone już jest jedzenie wszystkich produktów, ale należy ograniczać tłuszcze i węglowodany. Nie można też pozwolić sobie na duże porcje. Apetyt pozwolą ograniczyć wspomniane wcześniej tabletki. Nie należy też zapominać o spacerach, jeździe na rowerze czy siłowni. Zdrowie najważniejsze!

--
Stopka


Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku.


Slimming pills
It should be said clearly is the most important in weight loss proper diet and movement.Slimming pills help, do not replace diet. Anyone who has tried to shed a few pounds though, knows that this is not an easy task that requires perseverance, strong will and persistence. Taking pills helps you to easily go through this difficult period.


Tyjemy Why?


About obesity say the fat mass in kobietvprzekracza 25% of body weight in men - 20%. When the fat mass is less, but exceeds the standard, we are talking about overweight.Anyway, no matter how we call those extra pounds. They need to get rid of and now.


One reason for weight gain is genetic susceptibility. This is not very common reason, though often used by "fluffy", as euphemistically be obese. Even if a family has more people with an overly developed adipose tissue, it may mean that there are improper eating habits. And this is the most common environmental factor. Improper eating habits is a high-calorie meals, with an excess of animal fats and carbohydrates between meals snacking habit of sweets, crisps and other worthless goodies containing preservatives and artificial colorings and sugar. Sweetened, carbonated soft drinks or do the rest.Added to this is highly processed foods and fast food meals. And now we have undue weight, which you must get rid of.


No traffic is another factor which accelerates weight gain. Mainly leading a sedentary lifestyle, we can not burn excess calories.


Why do I need to try to maintain a healthy weight?


We care about the most attractive appearance. There's no denying that we are judged through the prism of appearance. The average Pole schematic thinking man's success is a dynamic, lean and resourceful man (or a woman). A man with obesity is not always perceived as the advantages it has. Is less likely to achieve success in professional life and personal life. In the end, as you see is what you get.


Especially for young people entering into force, people look far different from the canons of beauty promoted by the media, can be a serious problem and the reason for the complexes.


Therefore, mothers should not overfeed children, should take care of their healthy diet.Because obese children are obese adults, and loving parents should ensure that their children did not have the hassle of silhouettes.


But more important are the health aspects. Obese people are more susceptible to certain diseases such as diabetes, hypertension, heart attack and stroke, cancer, arthritis and spinal deformities. In addition, they are less physically fit, the faster the tire, which makes life difficult.


That is why we work on together, change the diet and start to play sports.


Diets and slimming


You can not lose weight without changing the old habits that lead to obesity.


Low-calorie diet should be used. There are plenty of suggestions, I will not mention them here. I'll just add that to lose unnecessary body fat, should take less calories than your body uses to maintain vital signs. Then draws energy from fat, burning it. To increase the speed this process occurred, the diet should be accompanied by
movement. At the beginning they may be vigorous walking pace.


The weight loss should be put weight effortlessly. The hardest thing is coming, especially at the beginning, to deal with the constant sensation of hunger. And here is the time for the tablet.


Slimming pills


To better control the appetite and not feel hungry, so you should take. fillers. These are capsules containing fiber, which swells in the stomach, filling it like a balloon and gives the feeling of satiety. This allows you to eating smaller portions without feeling sucking in the stomach. The product is of vegetable origin, not harmful to health.


Other tablets are known. fat burners. They are composed of herbal extracts that accelerate metabolism, inhibit the growth of body fat, reduce appetite. Belong to the thermogenic, which means that increase body temperature by taking energy from fat and convert it to c heat.


Natural thermogenics is red and green tea, ginger, pepper, red pepper, bitter orange, which should be introduced into the diet.


When a person is a low calorie diet can not control your craving for sweets, tablets to help with organic chromium, which inhibit the appetite for something sweet. So, I repeat, the tablets themselves do not cause weight loss, but must be accompanied by diet. But losing weight reduces the pain and accelerate them.


Kilograms of your head and what's next?


That there is no yo-yo effect, or return of the old weight, even with a surplus, you should forget about past dietary habits. Food is already permitted for all products, but should limit fats and carbohydrates. You also can not afford the large portions. The appetite will reduce the previously mentioned film. Do not forget about walking, cycling or gym.Health comes first!

No comments:

Post a Comment